Naudojimosi interneto svetaine (el. parduotuve) Uzsakymas.lt taisyklės

Norėdami naudotis interneto svetaine (el. parduotuve) Uzsakymas.lt (toliau – Svetainė), Jūs privalote perskaityti ir sutikti su žemiau išdėstytomis taisyklėmis (toliau - Taisyklės) bei jų laikytis. Naudodamiesi Svetaine, patvirtinate, kad įdėmiai perskaitėte visas Taisykles, jas supratote ir sutinkate su visomis jose išdėstytomis sąlygomis bei įsipareigojate jų laikytis.

 

1. Įžanga

1.1. Svetainė suteikia vietą, kurioje Jūs (toliau – Lankytojas) galite įsigyti norimą Svetainės prekę (Svetainės Pirkimo taisyklėse Svetainė vadinama Parduotuve, o Lankytojas – Pirkėju).

1.2. Šis dokumentas yra sutartis (kartu ir Taisyklės), kuri yra sudaroma tarp UAB „Edukacinio turinio sprendimai“ (toliau – Administratorius) ir Lankytojo, dėl naudojimosi Svetaine. Lankytojas turi registruotis Svetainėje ir susikurti registruoto Lankytojo paskyrą. Lankytojas, bet kokiu būdu ir forma naudodamas Svetainės paslaugas, įskaitant bet neapsiribojant, Svetainėje skelbiamos informacijos skaitymą, bet kokio pobūdžio informacijos ir (ar) duomenų pateikimą bei gavimą, Svetainėje siūlomų prekių užsakymą, apmokėjimą už tokias prekes, (toliau – Paslaugos), įsipareigoja laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų reikalavimų. Jei Lankytojas nesutinka prisiimti ir laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų įsipareigojimų, Lankytojas neturi teisės naudotis jokiomis Svetainės Paslaugomis.

1.3. Naudotis Paslaugomis turi teisę: juridinių asmenų įgalioti atstovai. Naudodamasis Svetainės Paslaugomis, Lankytojas patvirtina, jog jis yra asmuo, turintis teisę naudotis Paslaugomis.

1.4. Administratorius turi teisę bet kada vienašališkai pakeisti šias Taisykles, apie pakeitimus pranešdamas raštu Svetainėje ir informuodamas apie tai Lankytoją naujienlaiškiu. Taisyklių pakeitimai įsigalioja po jų paskelbimo dienos. Jei Lankytojas po Taisyklių pakeitimų paskelbimo ir toliau naudojasi Paslaugomis, laikoma, kad jis sutinka su visais Taisyklių pakeitimais. Lankytojui nesutinkant su pakeistomis Taisyklėmis, jis praranda teisę naudotis Paslaugomis ir privalo nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną, panaikinti savo registraciją Svetainėje, kreipdamasis į Administratorių elektroninio pašto adresu [email protected], rašydamas iš elektroninio pašto adreso, kuris buvo nurodytas registracijos Svetainėje metu, ir pateikdamas oficialų juridinio asmens prašymą dėl registracijos Svetainėje panaikinimo.

 

2. Prisijungimo, registracijos ir užsakymo duomenys

2.1. Lankytojas sutinka ir patvirtina, jog jis pats, o ne Administratorius, atsako už bet kokios informacijos ir duomenų, reikalingų Lankytojui prisijungti prie Svetainės ir naudotis Paslaugomis (toliau – prisijungimo, registracijos ir užsakymo duomenys), slaptumą.

2.2. Juridinio asmens atstovas (Lankytojas), norėdamas užsiregistruoti Svetainėje, kreipiasi į Administratorių telefonu 8 614 22022 arba el. paštu [email protected], nurodydamas juridinio asmens duomenis – juridinio asmens kodą, pavadinimą, adresą, el. paštą ir tel. Nr. bei pateikdamas Administratoriui oficialų raštą, kuriame patvirtinama, kad juridinį asmenį atstovauja konkretus juridinio asmens atstovas, nurodant fizinio asmens vardą ir pavardę. Administratorius, patikrinęs gautus duomenis, sukuria juridinio asmens paskyrą ir pateikia juridinio asmens atstovui prisijungimo duomenis  – slaptažodį, kurį rekomenduojama pirmą kartą po prisijungimo pakeisti. Prisijungimo duomenys – tai Lankytojo juridinio asmens kodas arba oficialus el. pašto adresas ir slaptažodis, kuriuos Lankytojui būtina nurodyti, norint prisijungti prie Svetainės. Svetainėje prašoma atlikti papildomą registracijos procedūrą, norint įsigyti prekę. Šiuo atveju pateikiami papildomi (užsakymo) duomenys – tikslus adresas (gatvė, namo Nr., miestas, pašto kodas), kontaktinis tel. Nr., komentaras kurjeriui (jei reikia), kontaktiniai užsakymą atlikusio asmens duomenys – vardas, pavardė, pareigos, el. paštas, tel. Nr. Prisijungimo, registracijos ir užsakymo duomenys toliau bendrai vadinami duomenimis.

2.3. Lankytojas įsipareigoja nedelsiant pakeisti ir (ar) papildyti duomenis, kuriuos jis pateikė Administratoriui Svetainėje, šiems duomenims pasikeitus. Šalys susitaria, jog Administratorius vykdys visas savo pareigas ir naudosis savo teisėmis vadovaudamasis prezumpcija, jog Lankytojo pateikti duomenys yra teisingi ir išsamūs. Administratorius jokiu atveju nebus atsakingas už nuostolius, atsiradusius Lankytojui ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, jog Lankytojas nurodė neteisingus ir (ar) neišsamius duomenis arba nepakeitė ir nepapildė pateiktų duomenų jiems pasikeitus. Jei Lankytojas netinkamai vykdo šį savo sutartinį įsipareigojimą ir tuo sukelia nuostolius Administratoriui, tokiu atveju Lankytojas įsipareigoja juos atlyginti Administratoriui per Administratoriaus nurodytą protingą terminą, kuris negali būti trumpesnis nei 5 (penkios) darbo dienos.

2.4. Lankytojas įsipareigoja užtikrinti savo pateiktų duomenų slaptumą ir neatskleisti jų tretiesiems asmenims bei užtikrinti, jog jokie tretieji asmenys nepasinaudos jo duomenimis Paslaugoms gauti ir (ar) prekėms iš Administratoriaus užsakyti ar įsigyti. Lankytojas atsako už bet kokius trečiųjų asmenų veiksmus, jei jie buvo padaryti pasinaudojant Lankytojo duomenimis, ir visos pareigos bei atsakomybė, įskaitant nuostolių atsiradimą ir/ ar sukėlimą Administratoriui, atsiradę ar susiję su trečiųjų asmenų veiksmais, padarytais pasinaudojant Lankytojo duomenimis, maksimalia apimtimi tenka Lankytojui.

2.5. Pažymėdamas, kad nori gauti Svetainės naujienlaiškius, Lankytojas sutinka, kad UAB „Šviesa“, tvarkytų jo pateiktus asmens duomenis (prisiregistravusio Lankytojo vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, pareigos) tiesioginės rinkodaros tikslu.

2.6. Šalys susitaria, jog Administratorius, siekdamas užtikrinti Administratoriaus bei Lankytojo teisėtus interesus, turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai, savo nuožiūra ir nepranešęs apie tai Lankytojui panaikinti visą ar dalį Lankytojo duomenų, taip pat ir kitokią informaciją, kurią Lankytojas bet kokiu būdu pateikia Administratoriui naudodamasis Svetaine, ją keisti, apriboti galimybes arba uždrausti Lankytojui naudotis visomis arba dalimi Paslaugų ir (ar) pasiekti Svetainę.

2.7. Naudodamasis Paslaugomis ir (ar) registruodamasis Svetainėje bei pateikdamas Administratoriui savo duomenis, Lankytojas neprieštarauja, kad Administratorius valdytų ir tvarkytų Lankytojo pateiktus asmens duomenis arba kitokią gautą informaciją ir naudotų tokią informaciją šios sutarties vykdymo tikslams, Svetainės Paslaugų teikimui šiose Taisyklėse nustatytomis sąlygomis. Platesnė informacija pateikiama Privatumo politikoje.

2.8. Administratorius pasilieka teisę bet kada, nepranešęs Lankytojui, nutraukti Paslaugų teikimą, keisti Svetainę ar atskiras jos dalis, visą ir bet kokį jos turinį.

2.9. Administratorius turi teisę bet kada, be išankstinio įspėjimo apriboti arba sustabdyti Lankytojo galimybę naudotis Svetainės teikiamomis Paslaugomis, taip pat turi teisę nutraukti Svetainės veiklą.

2.10. Lankytojas turi teisę bet kuriuo metu atsisakyti naudotis Paslaugomis pranešdamas apie tai elektroninio pašto adresu [email protected], rašydamas iš elektroninio pašto adreso, kuris buvo nurodytas registracijos Svetainėje metu, bei pateikdamas oficialų juridinio asmens prašymą dėl registracijos Svetainėje panaikinimo.

 

3. Bendrosios nuostatos

3.1. Naudodamasis Svetaine ar Paslaugomis Lankytojas privalo paisyti nusistovėjusių elgesio ir moralės normų, nepažeisti teisės aktų reikalavimų bei trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų, įskaitant teisės aktų, reglamentuojančių intelektinės nuosavybės apsaugą, asmens duomenų apsaugą, reklamos reguliavimą ir kitų normų bei reikalavimų.

3.2. Administratorius suteikia Lankytojui leidimą naudotis Svetaine šiose Taisyklėse nurodytais tikslais. Lankytojas sutinka nevykdyti jokių iš žemiau nurodytų veiksmų:

3.2.1. kopijuoti, platinti ar atgaminti bet kokią Svetainės ir (ar) Paslaugų dalį jokioje kitoje aplinkoje;

3.2.2. naudotis Svetaine ar Paslaugomis tokiu būdu, kuris gali sukelti pavojų Svetainės ir (ar) Paslaugų tinkamam veikimui, jų saugumui, vientisumui, įskaitant, bet neapsiribojant negaliojančių duomenų įkėlimu, virusų paskleidimu, ar riboti kitų asmenų galimybę pasinaudoti Svetaine ir (ar) Paslaugomis;

3.2.3. naudoti Svetainę bet kokiais komerciniais prekių ar paslaugų siūlymo tikslais;

3.2.4. naudoti bet kokią informaciją, gautą iš Svetainės, siekdamas trukdyti, užgaulioti ar kenkti kitam asmeniui, arba norėdamas susisiekti, reklamuoti, siūlyti ar parduoti ką nors bet kuriam Lankytojui be jo išankstinio aiškaus sutikimo;

3.2.5. laikyti, skelbti, siųsti, platinti arba bet kuriuo kitu būdu perduoti bet kokį įžeidžiantį, šmeižikišką, nešvankų, pornografinį, grasinantį, užgaulų, diskriminacinį ar teisės aktų reikalavimams prieštaraujantį turinį, taip pat bet kurį kitą turinį, kuris galėtų pažeisti teisės aktų reikalavimus, būtų laikomas pažeidžiančiu teisės aktuose įtvirtintas normas arba skatintų elgesį priešingą teisės aktų reikalavimams ar sukeliantį bet kokią teisinę atsakomybę Administratoriui;

3.2.6. bet kokiomis priemonėmis platinti nuorodas į bet kokį turinį, kuris gali būti laikomas nešvankiu, pornografiniu, įžeidžiamu, grasinančiu, užgauliu, diskriminaciniu ar pažeidžiančiu teisės aktų reikalavimus;

3.2.7. atlikti daugiau nei vieną registraciją Svetainėje, išskyrus atvejus kai Svetainėje reikalaujama atlikti papildomą registracijos procedūrą.

 

4. Intelektinė nuosavybė

4.1. Visos teisės į Svetainę ir joje esančius kūrinius yra saugomos. Joks Svetainėje esantis turinys ar informacija negali būti atgaminama jokia forma, padaroma viešai prieinama, platinama ir (arba) kitaip naudojama be išankstinio raštiško Administratoriaus sutikimo.

4.2. Visi prekių ženklai, kurie pateikiami Svetainėje, yra Administratoriaus nuosavybė arba Administratorius juos teisėtai naudoja.

 

5. Šalių atsakomybė bei atsakomybės ribojimas

5.1. Lankytojas sutinka, kad Administratorius nėra ir nebus atsakingas už Svetainės ir (ar) Paslaugų veikimo sutrikimus ir dėl to Lankytojo ar trečiųjų asmenų patirtus nuostolius ar žalą.

5.2. Lankytojas supranta ir sutinka su tuo, kad Svetainė ir Paslaugos pateikiamos be jokių patvirtinimų ar garantijų iš Administratoriaus pusės dėl to, jog Svetainė veiks ir Paslaugos jose, bus teikiamos tinkamai ir laiku, be sutrikimų, kokybiškai, pilna apimtimi arba, kad tai nesukels jokių neigiamų pasekmių Lankytojui ar tretiesiems asmenims. Administratorius nėra ir nebus atsakingas už Svetainėje esančio turinio neatitikimus, informacijos netikslumą ar klaidingumą ir iš to kilusias neigiamas pasekmes Lankytojui ar tretiesiems asmenimis.

5.3. Lankytojas įsipareigoja užtikrinti, kad Administratoriui niekada nekiltų jokia teisinė atsakomybė, pareiga apmokėti, atlyginti ar kitaip kompensuoti bet kokius nuostolius, žalą ar kitokias išlaidas, atsiradusias dėl to, kad Lankytojas naudojosi Svetaine ir (ar) Paslaugomis.

 

6. Taikytina teisė bei teismingumas

6.1. Šiai sutarčiai ir pirkimo-pardavimo sutarčiai (pirkimo taisyklės) yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

6.2. Visi dėl šios Sutarties kylantys ginčai sprendžiami derybomis. Šalims nesusitarus per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo ginčo pradžios, ginčai nagrinėjami Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka pagal Kliento gyvenamąją vietą.

 

7. Informacijos siuntimas

7.1. Administratorius visus pranešimus, reikalavimus, prašymus ir kitą informaciją siunčia Lankytojui jo pateiktuose duomenyse nurodytu elektroninio pašto adresu. Visa pagal šią sutartį Lankytojui siunčiama informacija laikoma gauta Lankytojo praėjus 8 (aštuonioms) valandoms nuo jos išsiuntimo momento.

7.2. Administratorius neatsako už bet kokius ir visus internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimus, dėl kurių Lankytojas negauna informacinių ar patvirtinančių elektroninių laiškų iš Administratoriaus. Šalys susitaria, kad Lankytojui skirto elektroninio laiško kopijos buvimas Administratoriaus serveryje yra tinkamas įrodymas apie bet kokios informacijos Lankytojui išsiuntimą.

7.3. Visus pranešimus, reikalavimus, prašymus ir klausimus Lankytojas siunčia Svetainės skyriuje „Kontaktai“ nurodytais kontaktiniais adresais.

 

8. Baigiamosios nuostatos

8.1. Jeigu kuri nors šių Taisyklių nuostata prieštarauja įstatymams arba dėl kokios nors priežasties tampa dalinai arba visai negaliojančia, ji nedaro negaliojančiomis likusių Taisyklių nuostatų. Tokiu atveju, Šalys susitaria pakeisti negaliojančią nuostatą teisiškai veiksminga norma, kuri, kiek tai įmanoma, turėtų tą patį teisinį ir ekonominį rezultatą kaip ir pakeistoji norma.

8.2. Šalys susitaria, kad Administratorius gali bet kuriuo metu perleisti savo teises ir pareigas, kylančias iš šios sutarties ir pirkimo-pardavimo sutarties tretiesiems asmenims be Lankytojo sutikimo ir jam apie tai nepranešęs.

 

Dokumentas patvirtintas UAB „Edukacinio turinio sprendimai“ direktoriaus įsakymu Nr. ETS-ĮS-21-18 ir paskelbtas Svetainėje 2021 m. birželio mėn. 1 d.