Privatumo politika

Bendra informacija

UAB „Edukacinio turinio sprendimai“ (toliau – Duomenų valdytojas) šia Privatumo politika (toliau – PP) nustato asmens duomenų tvarkymo sąlygas naudojantis interneto svetaine www.uzsakymas.lt.  PP nustatytos sąlygos taikomos kiekvieną kartą jums norint pasiekti mūsų teikiamą turinį ir / ar paslaugą, nepaisant to, kokį įrenginį (kompiuterį, mobilųjį telefoną, planšetę, televizorių ar kt.) naudojate.

Duomenų valdytojo rekvizitai:

Edukacinio turinio sprendimai, UAB
Juridinio asmens kodas: 305680877
Buveinės adresas: Juozo Balčikonio g. 3, LT-08247 Vilnius
Tel. +370 6 142 2022
El. paštas: [email protected]
Prižiūrinčiosios institucijos: Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos ir Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija. Duomenys apie duomenų valdytoją kaupiami ir saugomi VĮ „Registrų centras“ Vilniaus filiale.

Labai svarbu, kad atidžiai perskaitytumėte PP, nes, kiekvieną kartą, kai lankotės interneto svetainėje www.uzsakymas.lt, Jums taikomos sąlygos, aprašytos šioje PP. Jei prieštaraujate, prašome nesilankyti mūsų svetainėje, nesinaudoti mūsų turiniu ir / ar paslaugomis.

Patvirtiname, kad Duomenų valdytojo svetainės lankytojų duomenys bus renkami laikantis galiojančių Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų. Taikomos techninės ir administracinės priemonės tam, kad mūsų surinkti duomenys apie svetainių lankytojus būtų apsaugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Duomenų valdytojo darbuotojai yra raštiškai įsipareigoję trečiosioms šalims neatskleisti ir neplatinti darbo vietoje gaunamos informacijos.

Šiame dokumente vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente Nr. 2016/679 (ES) (toliau – BDAR).

 

Kokią informaciją apie jus renkame ir kaip tvarkome Jūsų duomenis?

Tiesiogiai jūsų pateikiama informacija

Asmens duomenų tvarkymo tikslas

Duomenų subjektų grupė

Tvarkomų asmens duomenų sąrašas

Asmens duomenų saugojimo terminas

Teisėto tvarkymo pagrindas

Paskyros sukūrimas

Juridinių asmenų kontaktiniai asmenys (atsakingi darbuotojai)

El. p. adresas (jei pateikiamas ne oficialus įstaigos el. paštas, o konkretaus darbuotojo el. paštas), slaptažodis

4 metai nuo paskutinio aktyvaus veiksmo

Sutartis

Užsakymų vykdymas

Juridinių asmenų kontaktiniai asmenys (atsakingi darbuotojai)

Vardas, pavardė, el. paštas, tel. Nr.

4 metai nuo paskutinio aktyvaus veiksmo

Teisėtas interesas* įvykdyti sutartį, susisiekti dėl užsakymo detalių ar iškilusių klausimų

Telefoninių pokalbių įrašymas siekiant užtikrinti aptarnavimo kokybę, valdyti rizikas

Asmenys, paskambinę nurodytu telefonu ar pageidavę, kad jiems būtų paskambinta

Pokalbio įrašas su visa jame esančia informacija

1 metai

Sutikimas**

Reagavimas į užklausas

Užklausas pateikę asmenys

Vardas, pavardė, priklausomai nuo užklausos pateikimo būdo ir pageidaujamo susisiekimo būdo: el. pašto adresas ir / ar telefono numeris, atstovaujama ugdymo įstaiga, kita laisva forma pateikiama informacija

1 metai. Jei užklausa susijusi su dar neišleistu leidiniu – 1 metai po leidinio išleidimo.

Teisėtas interesas* reaguoti į užklausas

Sužinoti, kaip žmonės naudoja mūsų teikiamas internetines paslaugas, kad galėtume jas pagerinti

Interneto svetainės lankytojai

Žr. slapukų  sąrašą

Žr. slapukų  sąrašą

Sutikimas*

* – kai tvarkome duomenis teisėto intereso pagrindu, turite teisę su tokiu tvarkymu nesutikti, tokiu atveju bus nagrinėjama, kieno interesai konkrečioje situacijoje viršesni;

Asmens duomenų pateikti neprivalote, tačiau tokiu atveju negalėsite svetainėje sukurti paskyros, išsiųsti užklausos arba negalėsime į ją atsakyti arba negalėsime Jums padėti išspręsti problemos ar svetainė tinkamai neveiks.

Atkreipiame dėmesį, kad asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu renka kitas duomenų valdytojas – UAB „Šviesa“. Prieš pateikdami savo asmens duomenis, susipažinkite su UAB „Šviesa“ Privatumo politika.

 

Kam atskleidžiame jūsų informaciją?

Mes atskleisime jūsų informaciją toliau nurodytiems subjektams:

 • Įmonėms, kurios teikia paslaugas mūsų prašymu, pvz., UAB „Šviesa“, IT paslaugų tiekėjams, kitas mums reikalingas paslaugas teikiantiems asmenims: konsultantams, auditoriams, teisininkams ir pan. Šių įmonių galimybė naudoti jūsų informaciją yra ribota; jos negali šios informacijos naudoti kitais nei paslaugų teikimo mums tikslais;
 • Kitoms šalims, kai to reikalaujama pagal įstatymus arba tai yra būtina siekiant apsaugoti mūsų interesus.

 

Atvejai, kada mes galime atskleisti jūsų informaciją kitoms šalims:

 • Norėdami nepažeisti įstatymų arba reaguodami į privalomą teismo proceso reikalavimą (pvz., gavę teisėtą nutarimą ar nutartį daryti kratą arba kitą teismo sprendimą);
 • Norėdami patvirtinti savo veiksmų teisėtumą;
 • Norėdami apsaugoti Duomenų valdytoją arba bet kurios iš jos „Alma littera“ grupės įmonių teises, turtą ar užtikrinti jų saugumą;
 • Galime atskleisti / perduoti jūsų informaciją trečiajai šaliai bendrovės reorganizavimo, atskyrimo, verslo ar jo dalies pardavimo, perdavimo, nuomos, taip pat verslo kaip turtinio įnašo įnešimo į kitą juridinį vienetą ar bankroto atveju;
 • Kitais atvejais, kai yra teisėtas pagrindas (pvz. Jūsų sutikimas arba prašymas, trečiosios šalies teisėtas interesas ar pan.).

 

Ką darome, kad apsaugotume jūsų informaciją?

Įdiegėme fizines ir technines priemones, kad apsaugotume informaciją, kurią renkame turinio/paslaugų teikimo tikslais. Tačiau nepamirškite, kad, nors ir imamės tinkamų veiksmų jūsų informacijai apsaugoti, nė viena svetainė, internetu atliekama operacija, kompiuterių sistema ar belaidis ryšys nėra visiškai saugūs.

 

Jūsų teisės ir jų įgyvendinimo tvarka

Duomenų subjektas, kurio duomenys tvarkomi Duomenų valdytojo veikloje, turi šias teises:

 • Žinoti (būti informuotas) apie savo duomenų tvarkymą (teisė žinoti);
  Informaciją apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą pateikiame prieš duomenų rinkimą arba duomenų rinkimo metu, pateikdami susipažinti su šia PP. 
 • Susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);
  Jūs turite teisę gauti patvirtinimą, ar tvarkome su Jumis susijusius asmens duomenis. Jeigu mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, Jūs turite teisę susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis ir informacija apie jų tvarkymo tikslus, asmens duomenų kategorijas, duomenų gavėjus, saugojimo laikotarpius ir kt. 
 • Reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti asmens neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti);
  Jūs turite teisę reikalauti, kad mes ištaisytume netikslius su Jumis susijusius asmens duomenis ir, atsižvelgiant į tvarkymo tikslus, papildytume neišsamius Jūsų asmens duomenis.
 • Reikalauti ištrinti savo duomenis (teisė „būti pamirštam“);
  Esant BDAR 17 str. nurodytoms priežastims, turite teisę pareikalauti ištrinti tvarkomus asmens duomenis.
 • Turi teisę reikalauti, kad asmens Duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių (teisė apriboti);
  BDAR 18 straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais, Jūs turite teisę prašyti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą.
 • Turi teisę į duomenų perkėlimą (teisė perkelti);
  Kai asmens duomenys tvarkomi automatizuotomis priemonėmis ir tai techniškai yra įmanoma, galite prašyti perkelti savo asmens duomenis kitam duomenų valdytojui įprastai naudojamu ir kompiuteriu skaitomu formatu.
 • Teisė nesutikti su asmens duomenų tvarkymu;
  Turite teisę nesutikti, kai asmens duomenys tvarkomi pagal BDAR 6 str. 1 d. e arba f punktus, įskaitant ir profiliavimą remiantis tomis nuostatomis. Taip pat turite teisę bet kada nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą, kiek jis susijęs su tiesiogine rinkodara.
 • Teisė pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.
  Jeigu manote, kad tvarkydami Jūsų asmens duomenis pažeidžiame BDAR ar kitus duomenų tvarkymą reglamentuojančius teisės aktus, Jūs turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, kurios buveinės adresas L. Sapiegos g. 17, LT-10312 Vilnius, https://vdai.lrv.lt/. Tačiau rekomenduojame prieš teikiant skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, visų pirma kreiptis į mus – pabandysime situaciją išspręsti.

Norėdami įgyvendinti savo teises, kreipkitės el. paštu [email protected]. Nustatysime Jūsų tapatybę ir nagrinėsime Jūsų prašymą. Informuojame, kad ne vėliau kaip per mėnesį Jums atsakysime, kokių veiksmų ėmėmės dėl gauto prašymo.

Duomenų valdytojas gali nesudaryti duomenų subjektams sąlygų įgyvendinti aukščiau išvardintų teisių, kai įstatymų numatytais atvejais, reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat duomenų subjekto ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

 

Trečiųjų šalių svetainės, paslaugos ir produktai mūsų svetainėje

Duomenų valdytojo interneto svetainėje gali būti trečiųjų šalių reklaminių skydelių, nuorodų į jų svetaines ir paslaugas, kurių Duomenų valdytojas nekontroliuoja. Duomenų valdytojas neatsako už informacijos, kurią surinko trečiosios šalys, saugą ir privatumą. Turite būti atsargūs ir perskaityti privatumo nuostatas, taikomas trečiųjų šalių svetainėms ir paslaugoms, kuriomis naudojatės.

 

Slapukų naudojimas

Jums besilankant Duomenų valdytojo interneto svetainėje, norime pateikti tokį turinį ir funkcijas, kurios būtų pritaikytos būtent jūsų poreikiams. Tam reikalingi slapukai (angl. cookies). Tai nedideli informacijos elementai, išsaugomi jūsų interneto naršyklėje. Jie padeda Duomenų valdytojui atpažinti jus kaip ankstesnį tam tikros interneto svetainės lankytoją, išsaugoti jūsų lankymosi svetainėje istoriją ir pagal tai pritaikyti turinį. Taip pat slapukai padeda užtikrinti sklandų svetainių veikimą, leidžia stebėti lankymosi interneto svetainėje trukmę, dažnumą bei rinkti statistinę informaciją apie svetainių lankytojų skaičių. Analizuodami šiuos duomenis galime savo svetaines tobulinti, padaryti jas patogesnes jūsų naudojimui. Keli slapukų naudojimo pavyzdžiai:

 • Slapukai suteikia galimybę atpažinti jus, kaip vartotoją, kad ateityje nereikėtų rinkti pasikartojančios informacijos;
 • Slapukai leidžia atpažinti kiek unikalių vartotojų naršo tinklapyje vienu metu, tai padeda užtikrinti sklandų ir greitą jo veikimą;
 • Slapukai leidžia išanalizuoti surinktą informaciją apie unikalių vartotojų naršymą, tai padeda tinklapio veikimą pritaikyti prie jūsų poreikių.

Slapukų pagalba renkami šie duomenys:

 • Administruodami interneto svetaines bei diagnozuodami sutrikimus serveriuose, galime naudoti lankytojų kompiuterių IP adresus. IP adresas – tai kompiuterį identifikuojantis unikalus kodas tinkluose. Jis gali būti naudojamas nustatant lankytoją ir renkant įvairią demografinę informaciją. Tai daro absoliučios daugumos interneto serverių administratoriai.
 • Naudodami slapukus renkame duomenis apie paslaugų naudojimą.

Slapukai, signalai ir panašios technologijos

Šioje PP terminą „slapukai“ naudojame slapukams ir kitoms panašioms technologijoms, pavyzdžiui, pikselių žymoms (angl. „Pixel Tags“), žiniatinklio indikatoriams (angl. „Web Beacon“), tinklo duomenų rinkėjams (angl. „clear GIF“) apibūdinti. „Pixel“ žyma renka informaciją su trumpais programinio kodo fragmentais, kurie perkelia šią informaciją į mažą grafinį vaizdą (paprastai nematomą) apie Jūsų veiksmus, kuriuos atliekate mūsų svetainėje. Surinkta informacija persiunčiama į “Pixel” paslaugų tiekėjo serverį, priešingai nei slapukai įrašomi į Jūsų naršyklę. „Pixel“ gali rinkti įvairią informacija apie Jūsų veiksmus mūsų svetainėje, mygtukų paspaudimus tam tikrose vietose, pildomų formų laukų informaciją, IP adresą, informaciją apie naudojamą interneto naršyklę ir kt.  „Pixel“ žyma taip pat atpažįsta tam tikros rūšies informaciją Jūsų kompiuteryje, pvz., esamus slapukus ir juose užfiksuotą informaciją, tokiu būdų padeda parinkti Jums reklamas, jas optimizuoti pagal surinktus duomenis, kurti tikslines auditorijas būsimoms reklamoms ir pakartotinės rinkodaros pasiūlymus potencialiems klientams – žmonėms, kurie jau ėmėsi tam tikrų veiksmų mūsų svetainėje.    

Naudojami slapukai nurodyti svetainės iššokančiame pranešime apie slapukus.

Kaip valdyti ir ištrinti slapukus

Kai naudojate naršyklę mūsų svetainei pasiekti, galite konfigūruoti savo naršyklę taip, kad būtų priimti visi slapukai, atmesti visi slapukai arba būtų pranešama, kai slapukas atsiunčiamas. Kiekviena naršyklė skirtinga, todėl, jei nežinote, kaip pakeisti slapukų nuostatas, pasižiūrėkite jos žinyno meniu. Jūsų įrenginio operacinėje sistemoje gali būti papildomų slapukų valdiklių. Jei nenorite, kad informacija būtų renkama slapukų pagalba, pasinaudokite daugelyje naršyklių esama paprasta procedūra, kuri leidžia jums atsisakyti slapukų naudojimosi. Norėdami daugiau sužinoti, kaip valdyti slapukus, apsilankykite adresu: https://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.

Tačiau nepamirškite, kad kai kurios paslaugos gali būti sukurtos taip, kad veiktų tik su slapukais, o juos išjungę jų arba tam tikrų jų dalių naudoti nebegalėsite.

Kita informacija susijusi su slapukų naudojimu

Be Duomenų valdytojo naudojamų slapukų, mūsų svetainėje yra leidžiama tam tikroms trečiosioms šalims nustatyti ir pasiekti slapukus jūsų kompiuteryje. Tokiu atveju slapukų naudojimui taikomos trečiųjų šalių privatumo taisyklės.

 

Susisiekite su mumis

Jei pastebėjote šios PP neatitikimą, saugumo spragą mūsų interneto svetainėje ar turite kitų klausimų, kreipkitės į mus vienu iš jums patogių būdų:

Paštu: UAB „Edukacinio turinio sprendimai“, Juozo Balčikonio g. 3, LT-08247 Vilnius

El. paštas: [email protected]

 

Baigiamosios nuostatos

Atnaujinę PP, informuosime jus apie, mūsų nuomone, esminius pakeitimus paskelbdami pranešimą internetinėje svetainėje bei atsiųsdami naujienlaiškį. Jei prisijungsite prie svetainės po tokio pranešimo paskelbimo / gavimo, laikysime, kad Jūs susipažinote su pakeitimais, nurodytais atnaujinime.

 

Dokumentas patvirtintas UAB „Edukacinio turinio sprendimai“ direktoriaus įsakymu Nr. ETS-ĮS-21-18 ir paskelbtas Svetainėje 2021 m. birželio mėn. 1 d.